rolex replica watches was captivated with the watchmaking arena paintings .

"ADANA'NIN KURTULUŞU'NUN YENİ ADANA GAZETESİ'NE YANSIMALARI"KONFERANSI - Adana UlusAdana Ulus

19 Mayıs 2022 - 01:48

“ADANA’NIN KURTULUŞU’NUN YENİ ADANA GAZETESİ’NE YANSIMALARI”KONFERANSI

“ADANA’NIN KURTULUŞU’NUN YENİ ADANA GAZETESİ’NE YANSIMALARI”KONFERANSI
Son Güncelleme :

17 Şubat 2022 - 9:38

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) tarafından düzenlenen “Adana’nın Kurtuluşu’nun Yeni Adana Gazetesi’ne Yansımaları” konferansı Kısacıkzade Konağı’nda verildi.
ÇÜTAM Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik’in açış konuşmasından sonra, ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine Çomu tarafından verilen konferansta, Çomu, “Ahmet Remzi Bey, Kuvayı Milliye yanlısı bir bakış açısıyla Yeni Adana Gazetesini kurmuş, işgale karşı direnişin içerisinde yer almış ve Kuvayı Milliye’nin teşkilatlanması için çaba sarf etmiştir” dedi.

Çomu, Adana’yı da içine alan Çukurova Bölgesinin Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının üzerinden çok zaman geçmeden Britanya tarafından işgal edildiğini ve bu kuvvetlerin yerini 18 Kasım 1919’da 8 taburdan oluşan ve bu askerlerin 1000 kadarının da Ermeni olduğuna da dikkat çekerek, Fransız birliklerine bıraktığını ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine Çomu, şunları söyledi:

“Fransızların bölgeden tehcirle ayrılan Ermeni nüfustan devşirdiği ve daha önce cepheye sürdüğü Ermeni askerleri kendi birliklerine dahil etmesi işgali daha da çekilmez hale getirmiş; bölgede büyük huzursuzluk yaratmıştı. Bu huzursuzluğun Ermeni askerler ve Türk halkı arasındaki artık rutin haline gelen çatışmalara dönüşmesi yüzünden hastaneler yaralılarla dolmuştur. Hatta bu çatışmalar öyle bir hale gelmişti ki bir grup Türk, Fransız işgal idaresine gidip Ermenilerin ellerinde perişan olacaklarına erkek gibi ölmeyi tercih edeceklerini ifade etmişti.

 Buna karşılık Fransız işgal idaresi bu çatışmaları durdurmak için gerekli adımları atmamış; hatta Türk memurları işten çıkarıp yerlerine Ermenileri getirerek gerilimin seviyesini daha da yükseltmiştir. Bu durum direniş hareketinin güçlenmesini ve yayılmasını hızlandırmıştır. Adanalılar Sivas Kongresi’ne de bir heyet göndererek, bu heyet aracılığıyla Mustafa Kemal Paşa’yla temas kurmuştu. Türk askeri birlikleri ise Fransızların Adana’nın kontrolünü tamamen üzerilerine almadan önce 1 Kasım 1919’da Kilikya Kuvayı Milliye Komutanlığı adı altında tertip edildi. Askeri birliklerin kurulması silahlı çatışmanın Ocak 1920’de resmen başlamasını da beraberinde getirmiştir. Bilindiği üzere savaş iki yıl sürmüş ve Fransızların bölgeden çekilmeyi kabul etmesiyle de sona ermiştir. İki yıl süren ve çok büyük sıkıntılarla geçen bir dönem sonrası tüm Çukurova Bölgesi tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur.

YENİ ADANA GAZETESİ’NİN KURULUŞU VE İLKELERİ

Yeni Adana Gazetesinin ortaya çıkışı Adana’nın işgalinin ilk dönemine rastlar. Şehrin yerlisi olan Ahmet Remzi Bey ve arkadaşları 25 Aralık 1918’de “Adana” adlı bir gazeteyi çıkarmaya başlarlar. Fakat gazetenin ömrü çok kısa sürer ve üç sayı sonra işgal kuvvetleri tarafından yayınına son verilir. 

Adana’da yeni bir imtiyazla “Yeni Adana” adıyla yayınlanmaya başlanan gazetenin ömrü yine uzun olamamış ve sekiz sayı sonrası kapanmıştır. Gazete aradan geçen bir buçuk sene sonunda önce Karaisalı’da ve daha sonra da Pozantı’da yayın hayatına çok zor şartlar altında ve yokluklarla devam etmiştir. Adana’nın kurtuluşuyla birlikte, 9 Aralık 1921 tarihinde 185. Sayısından itibaren yeniden Adana’da basılmaya başlanmıştır. Ahmet Remzi Bey, Kuvayı Milliye yanlısı bir bakış açısıyla gazetesini kurmuş, işgale karşı direnişin içerisinde yer almış ve Kuvayı Milliye’nin teşkilatlanması için çaba sarf etmiştir. Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin gerek kuruluşunda gerekse örgütlenmesindeki katkıları onun Millî Mücadele yanlısı bakışının net göstergeleri olarak kabul edilebilir.

Gazetedeki makalelerde kullanılan dil aynı zamanda Türkçülüğü esas alan bir bakış açısını da yansıtmaktadır. Özellikle gazetenin başyazarı olan Ferid Celal’in kullandığı benzetmeler, tarihsel örnekler ve yorumlarda bu Türkçü bakış açısı kendini oldukça açık bir şekilde göstermektedir.

YENİ ADANA GAZETESİ VE ADANA’NIN KURTULUŞU

Yeni Adana gazetesi Adana’da işgal sonrası neşrettiği ilk sayısında “Vatan Kucağında” başlıklı makalede “vatan” kavramının üzerinde durur. Makalede insanın her türlü mahrumiyete tahammül edebileceği ama sadece vatan mahrumiyetiyle yaşayamayacağı vurgulanır.10 Kurtuluşun bir şekilde uzun zamandır yaşanan açlık, sefalet ve ıstırabı silecek güçte olduğu ifade edilir. Aynı zamanda bu güzel toprağın üzerine güneşin bir başka doğduğu söylenir ve doğan güneşin, insanların kendilerini yeni bir dünya içerisinde bulmalarını sağladığı da belirtilir. İstiklâlin ne kadar değerli olduğunu vurgulayan gazete bir başka makalede, en büyük borçlarının istiklâli yaşatmak ve onun haremine hiçbir elin uzanmamasını sağlamak olduğu söylenir.12 5 Ocak ise Adana tarihindeki en aziz bayram, bayramlar bayramı ve yüce bir kurtuluş günü olarak betimlenmiştir. Fakat her ne kadar bu kadar duygulu ve heyecanlı bir yönü olsa da gazetenin temkinli dili ve Türk halkının ne kadar ölçülü ve sâkin olduğunun vurgulanması da gözlerden kaçmamaktadır. Gazetenin 187. sayısında “Bugünkü Vaziyet” başlıklı makalede vilâyetin idaresinin Türklere devredilmesinin üzerinden gün geçmesine rağmen herhangi bir karışıklık olmadığının altı çizilmektedir. Hiçbir memlekette bir idarenin değişiminin bu kadar büyük bir sükûnetle icrâsının tasavvur edilemeyeceğini söyleyen gazete, dış dünyadan durumu takip edenlerin zihinlerinden Ahmet Remzi (Yüreğir) Bey Türk Ordusu’nun Adana’ya girişi birçok şey geçirmiş olmalarına rağmen içinde bulundukları durumda üzerlerinde hiçbir fevkaladelik hissetmediklerini belirtmiştir. Hatta makalede bu durum, “bir elden diğer ele devir eyleyen şeylerin sesini işitmek imkânı bile olamıyor” diye ifade edilerek, her şeyin sakince yürüdüğünün altı özellikle çizilmiştir.

Türk halkının temkinli ve ölçülü davranışlarına yapılan vurgu, Türk askerlerinin şehre girişinde yapılan törenlerde de özellikle öne çıkarılmıştır. “Büyük Günler” başlıklı makalede askeri karşılamak için sokaklara dökülen halkın sakin duruşu takdir edilirken şehrin baştanbaşa ayaklandığı bir günde halkın gösterdiği terbiyenin müstesna bir durum olduğu iddia edilmektedir. Böyle coşkulu bir günde hiç kimsenin yere bile düşmemesi toplumun terbiyesi hakkında yeterli kanaat oluşturmaya kâfi bulunmuştur.

Aynı makalede yine Türklerin “şer ve fesat amili” olmadığı söylenirken, Franklin Bouillon’un konağının etrafındaki tezahürat bunun ispatı olarak gösterilmiştir. Ayrıca gazetenin, yönetimin Türklere devredilmesini “bir dost eliyle dostça terk olunan emanet” şeklinde tasvir etmesi de oldukça dikkat çekicidir. Türklerin terbiyeli davranışlarının Fransızları da memnun etmesi öne çıkarılırken, Türklerin dost ve misafir olanlara gösterdiği hürmetin örneği olarak, iki milletin bir arada dalgalanan bayrakları gösterilmektedir.

Gazetenin bu bağlamda Fransa’ya yaklaşımı oldukça ilginçtir. Fransa’ya Adana’nın kurtuluş mücadelesinde özel bir yer verilmiş ve Franklin Bouillon’un şahsında tüm Fransız halkına minnettar olunduğu özellikle ifade edilmiştir. Gazete, Türk halkının mağlup olduktan sonra herkesin bekçisiz, bomboş ve yaralı vatanına akın ettiğini ve insaniyetin yüzünü kızartacak birçok fenalıkların düşünülmeden tatbik edildiğini dile getirdikten sonra, bu faciaların kimse tarafından dikkate alınmadığını; sadece Fransa’nın tek bir kalp gibi uğranılan bu haksızlıklara karşı mücadele ettiğini söyler.17 “Bizim hakkımızı müdafaa ediyor.”ifadesiyle büyük bir muhabbetle yaklaşılan Fransa’ya yapılan övgüler, özellikle Franklin Bouillon üzerinden oldukça yoğun bir şekilde aktarılmış ve Bouillon gazetede “tarihimize, kalbimize yerleşen” ve “bizi en çok seven” gibi ifadelerle anılmıştır.

Adana’da ayrıca Franklin Bouillon şerefine Dahiliye Müsteşarı, vali vekili ve memleketin erkân ve Fransa Temsilcisi Franklin Bouillon Ankara Antlaşması sonrasında Mersin’den bir zırhlıyla ayrılmıştır. Uğurlama sonrasında Muhiddin Akyüz Paşa ve Şükrü Naili Bey Mersin İskelesi’nde eşrafının da katıldığı bir ziyafet verilmiş ve gazete bu ziyafetin Fransız-Türk dostluğunun ne derece kadim olduğunu gösterdiğine işaret etmiştir. Türk tarafının yaptığı konuşmalarda Bouillon’a özellikle teşekkür edilirken, Bouillon bu teşekkürlere cevaben Türk halkının kendi oturduğu hanenin önüne Türk ve Fransız bayraklarıyla gelmesini fevkalâde bir iltifat olarak yorumlayıp Birinci Dünya Savaşı’nda hükümetlerin ayrı cephelerde savaşmış olmasına rağmen Türk ve Fransız milletlerinin birbirinden ayrılmadığını ve birbirlerini sevmeye devam ettiğini söylemiştir. Birçok hataların yapıldığını kabul eden Bouillon, ekseriyetin Türk olduğu Adana vilâyetini Fransa’nın Türklere iade ettiğini belirtir. Konuşmasında Mustafa Kemal Paşa’ya da ayrı bir yer ayırmış ve kendisine övgülerde bulunmuştur.

Fransa’ya yönelik bu yaklaşım işgal dönemi bakış açısından oldukça farklıdır. İşgal devam ederken Fransa’nın bölgeden ayrılacağı haberlerine ihtiyatla yaklaşılmış ve gazetede Fransa’dan “düşman” diye bahsedilip “sülük gibi göğsüne yapıştıkları aziz memleketimizden uzaklaşmayacaklardır” şeklinde yorumlar yapılmıştı. Benzer şekilde Fransa’nın tahliye haberlerine itimat edilmemesi konusunda okuyucularını uyaran Yeni Adana gazetesi bunun altında yine bir hile ve fitne olduğunu ileri sürmüştü. Fransa’ya bakış açısında bu kadar sert değişim dikkate şayandır. Özellikle 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması bu değişimde bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.24 Bu antlaşmanın hemen arkasından Türk ve Fransız yetkililer tarafından ilan edilen ortak bir bildiriyle Hıristiyan azınlıkların korunması garanti altına alınmıştır.25 Fakat bu bildiri bölgede yaşayan Hıristiyan ahalinin endişelerini gidermemiş ve Fransızların iç bölgelerden kıyıya çekilmeleri onların bölgeden ayrılmalarını hızlandırmıştır.26 Aslında Hıristiyan gruplarla doğrudan çatışmaktan kaçınmak, ulusal hareketin onlara zarar vermeyeceğini temin etmek ve onların güvenini bu şekilde kazanmaya çalışmak Kurtuluş Savaşı’nın ilk zamanlarından itibaren öne çıkarılan bir politikadır.Bu teminatın İtilaf Devletleri temsilcilerine verilmesine o dönemde de özen gösterilmiştir.Gazetede, Türk halkının terbiyeli davranışları, taşkınlığa başvurmaması ve kendine hâkim olması da verilen teminatın geçerli olduğunun bir göstergesi olarak sunulmuştur. Yeni Adana, Hıristiyan grupların verilen teminata rağmen bölgeden ayrılmalarını Türklerin aleyhine konuşan ve propaganda yapan düşmanlarına bağlamış ve zulüm ve insafsızlıktan bahsedenlerin bu sükûnet karşısında nasıl bir delil bulup göstereceklerini sormuştur. Gazete aynı zamanda içinde Türk yetkililere karşı fena şüphe taşıyanların bugünkü vaziyet karşısında işittiklerinin hep uydurulmuş, iğrenç ve menfur propagandalardan ibaret olduğuna kanaat edeceklerine emin olduklarını da ifade eder.

Dış dünyanın Türk yönetimi hakkında hâlâ şüpheli kanaatlere sahip olduğu ve bu şüphelerin bir kısmının kaybolmuş olmasına rağmen etkilerinin tamamen ortadan kalkmadığı için, bu sükûnetin devam etmesi gerektiği ima edilmektedir. Bir başka deyişle millî menfaatler için gösterilen temkinli halin aynı zamanda gelecek için çok büyük ümit vaat ettiği ve düşmanları tekzip etmek için yeterli olduğu da özellikle öne çıkarılan bir noktadır.

Türk yetkililere şüpheyle yaklaşıldığı, aleyhlerindeki propagandanın hız kesmediği ve mücadelenin sadece savaş meydanında değil diplomasi alanında da devam ettiği bir dönemde Fransa’nın Türk tarafıyla barış ve uzlaşı yoluna girmesi oldukça önemli bir gelişmedir. Yeni Adana’nın Fransa’nın attığı bu adımı takdir etmesi ve bakış açısını değiştirmesi de anlaşılabilir bir durumdur. Yeni Adana bu bağlamda Fransa başbakanı Aristide Briand’ın Fransa Meclisi’ndeki konuşmasına da yer vermiştir. Bu konuşmada Briand, Çukurova bölgesini işgal etmelerinin gerekçesi olarak azınlıkların himayesini göstermiş ve Ankara Antlaşması’ndan sonra artık buna gerek kalmadığını çünkü bu grupların zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını dile getirmiştir. Bu antlaşmanın düşmanlıkları bitirmesiyle lüzumsuz yere akan Fransız kanının artık akmayacağını da özellikle belirtmiştir.30 Gazetenin bakış açısını değiştiren gelişmelerden birisi de Fransa’nın yapılan antlaşmayı yeterli bulması ve işgalin bitirilmesini gerekli görmesi idi.

Bunun yanında Adana gibi ekonomik potansiyeli yüksek bir vilâyetin kurtularak vatan topraklarına dahil edilmesi üzerinde durulması gereken başka bir husustur. Bölgenin kurtuluşundan sonra Adana’yı ziyaret eden gazeteci Ahmet Emin (Yalman) Yeni Adana’da yayınlanan yazısında, şehre geldiğinde yüzüne canlı, uyanık ve azimkâr bir havanın çarptığını belirtmektedir. Yazıda Adanalılar hiç kimseden yardım beklemeden yaralarını kendi elleriyle saran ve mücadeleye devam etmekten başka bir şey düşünmeyen kahraman savaşçılar olarak tasvir edilmiştir. Ahmet Emin Bey, Adana’nın ahenkli sükûnunu övmeyi de ihmal etmemiş ve bunun yapılan olumsuz propagandaların kuvvetini kırmaya hizmet edeceğini vurgulamıştır.32 Yazar, Adana’nın savaştan sonra ekonomik sıkıntılar yaşamasına rağmen azimle bu müşkülâtı eritecek ve kısa zamanda üretim gücüyle yalnız kendini geçindirecek bir hale değil, aynı zamanda genel olarak vatanın kaynaklarını genişletecek bir dereceye çıkacağına olan inancını dile getirmektedir. Adanalıların ellerinde kalmış araçlardan istifade etmek için birleşeceğini ve memlekette terk edilmiş sermaye namına ne varsa bu topraklara çekeceğini belirten Ahmet Emin Bey bölgenin dış yatırımlar için de önem arz ettiğini yazısında ifade etmiştir.

Adana’nın kurtuluşu bu açıdan bakıldığında sadece bölge halkı için değil tüm vatan için değerli ve önemlidir. Vatanın yaralarının sarılmasında böyle bir ekonomik potansiyele sahip bir bölgenin yapacağı katkılar şüphesiz dikkate şayandır.”

“YENİ ADANA GAZETESİ, BÖLGENİN KURTULUŞUNA DA ŞAHİT OLAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK”

ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğr.Üyesi Aslı Emine Çomu, konuşmasının sonunda ise, Yeni Adana Gazetesi’nin, Adana’nın Birinci Dünya Savaşı’nın akabinde başlayan işgal sürecini, yaşadığı sıkıntılara rağmen kamuoyuna aktaran ve bu acı ve ıstırapla geçen üç yılın sonunda bölgenin kurtuluşuna da şahit olan önemli bir kaynak olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gazetenin sadece olaylar hakkında yazması değil, bunun yanı sıra günü gününe halkın nabzını tutması ve gözden kaçan detaylara ışık tutması ayrıca önemlidir. Adana’nın kurtuluşunun yansımalarına dönük tanıklığı da bu bağlamda dikkat çekmektedir. Adana, işgal süresince sadece Avrupalı bir devletin kontrolüne girmiş bir şehir olmayıp, aynı zamanda etnik çatışmaların yoğun biçimde yaşandığı ve buna bağlı olarak kayıpların katlandığı bir yer haline gelmiştir. Adana’nın kurtuluşu sadece savaş meydanında askerlerle değil, bunun yanında müzakere masalarında diplomatların uzun uğraşıları sonucu elde edilmiştir. Yeni Adana gazetesi Milli Mücadele’yi destekleyen bakış açısıyla, elde edilen bu istiklâlin ne kadar değerli ve önemli olduğunu her sayısında dile getirmekten çekinmemiştir. Ama aynı zamanda kullanmaya önem gösterdiği ihtiyatlı dil, özellikle hassas bir dönemden geçen halkı galeyana getirmemek ve etkisi hafiflememiş gruplar arası husumeti büyütmemek adına takdir edilecek bir harekettir. Gazetenin Adana’nın yakın tarihine tanıklık etmesi bakımından ayrı bir yere ve öneme sahip olduğunu da belirtmeden geçmemek gerek.”

Toplantı daha sonra soru ve yanıtlar şeklinde devam etti.  Prof.Dr. Deniz abik tarafından Dr. Öğr.Üyesi Aslı Emine Çomu’ya plaket verildi.

Toplantıya Prof. Dr. Deniz Abik, tarihçi Cezmi Yurtsever, Yeni Adana Gazetesi yazarlarından Ahmet Duman ve çok sayıda davetli katıldı.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort http://www.kadinescort.net Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağri escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son