rolex replica watches was captivated with the watchmaking arena paintings .

BU ÇALIŞMA DÜZENİ SAĞLIKTA İNTİHARLARI ARTIRIYOR - Adana UlusAdana Ulus

3 Temmuz 2022 - 12:22

BU ÇALIŞMA DÜZENİ SAĞLIKTA İNTİHARLARI ARTIRIYOR

BU ÇALIŞMA DÜZENİ SAĞLIKTA İNTİHARLARI ARTIRIYOR
Son Güncelleme :

20 Nisan 2018 - 0:17

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, AKP iktidarının Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetlerinin toplum yarından daha çok işletme mantığının öne çıktığı bir anlayışla verildiğini ifade etti.

SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, mevcut haliyle üretilen sağlık hizmetinin toplum yararına olmadığı gibi sağlık hizmetini üreten sağlık çalışanları da mutsuz ettiğini ifade etti. Yüksel yazılı açıklamasında  her geçen gün artan intiharlarla sağlıkçıların gündem olmaya devam ettiğini belirterek şu görüşlere yer verdi:

“İntiharla kaybettiğimiz sağlık emekçileri, sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili buzdağının görünen kısmıdır. Psikososyal riskler başlığında daha bütünlüklü ele almamız gereken devasa işçi sağlığı sorunları. Tükenme, şiddet, mobing, kronik yorgunluk, işyeri stresi, depresyon, başağrısı, uykusuzluk, kalp damar hastalıklar, düşükler vb. İş(çi) cinayeti olarak kabul edebileceğimiz intiharlar, tıpkı diğer iş(çi) cinayetlerinde olduğu gibi emek rejiminin, sağlık hizmet üretiminin olumsuzluklarının yansıması, saklanmayan gerçekliği olarak değerlendirilmelidir.

Sağlık Bakanlığının CHP Milletvekili Murat Emir’in soru önergesine verdiği cevapta; 2015 yılında 180, 2016 yılında 129 ve 2017 yılında 122 sağlık çalışanın intihar ettiği bildirmiştir. Bu büyük rakamlar bizi dehşete uğratmıştır.

Ve sağlık çalışanları ölüyor. Ancak Sağlık Bakanlığı ne yapıyor diye sormak gerekir.

Bu konuda sendikamız tarafında hazırlanan raporda bu intiharların nedenlerini araştırmaya çalıştık ve intiharları önlemenin mümkün olduğunu, bunun için yapılacaklar konusunda önerilerimiz paylaşacağız.

İntiharların nedenleri:

*İntiharların işle ilişkisi kolay kurulamamakta, çoğunlukla kişinin özel yaşantısındaki sıkıntılarıyla nedenselleştirilmektedir. Oysaki Çalışma yaşamının sorunlarının toplumsal yaşamı etkilediği nettir.

*Sağlıkta performans uygulaması, güvencesiz çalışma, ücret güvencesizliği ve gelecek güvencesizliği belirsizlikler yaratmaktadır.

*Mesleklerin itibarsızlaşması, meslek tanımlarının ve işin belirsizliği çalışanları işine yabancılaştırmaktadır.

*Uzun saatler çalışmak, sık nöbetler, iş yükünün yoğunluğu sosyal yaşama katılımı engellemektir.

*Yabancılaşma, yaptığı işi kontrol edememe ve yönetime katılamama, kurum yöneticilerin baskıcı tutumları çalışma yaşamını zorlaştırmaktadır.

*Sağlık politikalarının yaratığı olumsuz sonuçların sorumluluğunu iktidara değil de basın ve şikayet telefon hatları üzerinde çalışanlara yansıtılması, sıklaşan soruşturmalar mobinge dönüşmüştür.

*Sağlık çalışanların yaşadığı psikososyal sorunlarını konuşabileceği mekanizmalar bulunmamaktadır.

*İntihara karşı önemli direnç noktalarından biri olan dayanışma, örgütlenme ve mücadele yapıları olan sendikalar iken yasalardan ve yöneticilerin tutumlarından kaynaklı olarak sendikaların çalışmaları ve etkinlikleri engellenmektedir. Çalışanlara yapılan baskılarla yandaş sendikaya üye yapılmakta, sendikal mücadele çarpıtılmaktadır. Psikososyal risklerden

korunmanın önemli araçlarında biri olarak örgütlenme bir çok çalışma da gösterilmiştir. Buna rağmen sağlık alanında öne çıkan yandaş sendikalar sağlık emekçilerinin sorunlarını görünmez kılmış, bizzat kendileri özgün bir psikososyal risk haline gelmiştir..

*OHAL ve KHK rejimi ile biriken sorunların katlanması ve çözümsüzlüğün süreğen hale geleceğine olan inanç pekişmiştir. Güvencesizliklere toplumsal güvencesizlik de eklenmiştir.

Tüm bu çalışma koşulları ve memleket halinin yarattığı intiharları kişisel sorun denilerek üzerinde üzerinin örtülmeye çalışılmaktadır. SES olarak, intiharların altında yatan gerçekleri deşifre etmeye ve değiştirmeye yönelik mücadelemizi sürdüreceğiz.

Demokratik ve insanca yaşanacak bir Türkiye için öncelikle OHAL kaldırılmalı, KHK’lar iptal edilmelidir.

Her türlü çatışma ve ötekileştirici söylemden ve uygulamadan vaz geçilmelidir.

Bunlar yeter mi, yetmez tabii ki; insanların ölümüne neden olan çalışma ortamının da yaşanılır bir hale getirilmesi gerekir.

Öncelikle SDP programında vaz geçilmelidir. SDP’nin ücret biçimi olan performans uygulanmasından vaz geçilmelidir.

İşçi sınıfının mücadelesinin bir kazanımı olan İşçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri dünya işçi sınıfının birikimine uygun bir şekilde yürütülmelidir. Ciddi eleştirilerimizin olduğu 6311 sayılı yasanın yükümlü kılınılan hizmetler dahi sağlık ve sosyal hizmet işkolunda yaşama geçirilememiştir. Ağır ve çok tehlikeli işler içinde yer alan sağlık ve sosyal hizmet işkolumuzda Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, taşradaki uzantısı müdürlükler ve işyerlerindeki yöneticileri İSG hizmetlerinin yaşama geçirilmesi konusunda ilgisiz ve erteleyici bir tutum içerisinde olmaya devam etmektedir. Hem de intiharlarla ayyuka çıkan işkolunun sorunlarına rağmen… Sendikamız tarafında 39 ilde yürüttüğü İSG hizmetlerinin değerlendirilmesi yönelik yaptığı çalışmada niceliksel olarak dahi bu hizmetler konusunda ciddi sorunlar olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmamızın çarpıcı sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:

* İSG Hizmetleri göstermelik olarak yürütülmektedir. İşyerlerinin 89’unda (%76.8) İSG hizmetlerin verildiği söylense de İSG birimleri mevzuata uygun yapılandırılmamıştır, birim çalışanları oldukça yetersizdir. İşyerlerinin %50’9’unde işyeri hekimi, %40.5’inde iş güvenliği uzmanı, %52.6’sında işyeri hemşiresi yoktur. İSG çalışanı bulunan yerlerde de çalışan sayısına göre istihdam edilmemiş, çoğunlukla bir İSG çalışanı görevlendirilmiştir. Çoğunlukla ‘da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirimleri yapılmamıştır.

* İSG Kurulları mevzuata uygun oluşturulmamıştır. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi koşullarını olmayan kurullar işyerinin yarsından fazladır. İSG kurullarına çalışan temsilcisi katılımı sayıca yetersiz ve seçimle değil de atama yöntemi ile çağrılmaktadır. Kurullar aylık düzenli toplantılarını yapmamakta (işyerlerinin %61.2’si), kurulların toplantı sonuçları çalışanlar ile paylaşılmamaktadır (işyerlerinin %75.9’u).

* İşe giriş, periyodik muayene, uygun işe yerleştirme, risk değerlendirme, ortam ölçümleri, eğitimler, kişisel koruyucu donanım sağlama vb. İSG hizmetlerinde ciddi yetersizlikler söz konusudur.

* Risk değerlendirmeleri işyerlerinin %69.0’ında yapıldığı söylensede, iş güvenliği uzmanının katılımı %52.3, işyeri hekimi katılımı %34.5, içalışan temsilcisi katılımı %40.5 ve brim çalıaşnalrının görüşünün alınması %20.5’dir. Keza en az bir ortam ölçümü yapılan işyerleri de %40.5’dir. Bu rakamlar usulüne uygun risk değerlendirmelerinin yapılmadığını göstermektedir.

* Hastanelerde periyodik muayeneler çoğunlukla (%85.9) yapıldığı söylenmsine karşın tüm çalışanları kapsayan periyodik muayene %60 .6’ya düşmektedir. İşe giriş muayeneler daha az (%32.3) yapılmaktadır. Periyodik muayene çalışanlar tarafında ücret(katkı payı) ödenmektedir.

* İSG hizmetleri deninde yöneticilerin ilk aklına gelen eğitimler bile yasada belirlenen usullerde yürütülmemektedir. Çok tehlikeli kabul edilen hastanelerde mevzuata göre en az 16 saat eğitim zorunluluğu, hastanelerin yarısından azında (%42.4) yerine getirilmektedir. Tüm çalışanların katılımı sağlanamaktadır (%52.5).

* İş kazası bildirimleri için mekanizma kurulmamış, iş kazalarına yönelik kök neden analiz yapılmamakta ve şiddet iş kazası olarak bildirilmemektedir. İşyerlerinin yaklaşık yarısında (%46.6) iş kazası ve meslek hastalığı bildirim sistemi kurulmamıştır. İşyerlerinin sadece %29.3’ünde şiddet iş kazası olarak bildirilmektedir. İşyerlerinin %60.1’inde ramak kala olaya bildirimi yapılmamaktadır.

* Kişisel Koruyucu Donanım listesi işyerlerinin %68.9’unda hazırlanmasına ve KKD eğitimi %69.9’unda yapılmış olmasına karşın işyerlerinin neredeyse tümünde KKD nitelik ve nicelik açısından yetersiz olduğu belirtilmektedir.

Sendikamızın hazırladığı rapor ve anket sonuçlarında da görüldüğü üzere sağlık çalışanlarını intihara sürükleyen ağır ve tehlikeli çalışma koşullarıdır.

Yani sağlık çalışanlarının yaşamlarına son vermesinin sorumlularının başında çalışma koşullarımızın düzeltilmesi için önerilerimizi dikkate almayan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların yöneticilerinin yanı sıra denetleme görevini bile yerine getirmekten aciz Çalışma Bakanlığı’dır.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak; sağlığımızı kar hırsına teslim etmeyeceğiz”

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
Adana escort Ankara escort Bursa escort Antalya escort Kocaeli escort Mersin escort Hatay escort Malatya escort İzmir escort Konya escort Samsun escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Afyon escort Giresun escort Isparta escort Kahramanmaraş escort Ordu escort Şanlıurfa escort Sivas escort Tokat escort Yozgat escort Çorum escort Amasya escort Edirne escort Erzurum escort Düzce escort Osmaniye escort Erzincan escort Sinop escort Karaman escort Uşak escort Rize escort Diyarbakır escort Elazığ escort Aksaray escort Kastamonu escort Kırklareli escort Kırıkkale escort Burdur escort Karabük escort Kırşehir escort Bilecik escort Niğde escort Gaziantep escort Sakarya escort İstanbul escort Kıbrıs escort alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort http://www.kadinescort.net Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağri escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son kıbrıs escort bayan kilis escort bayan konya escort bayan konya escort bayan konya escort bayan malatya escort bayan malatya escort bayan malatya escort bayan manisa escort bayan gaziantep escort bayan van escort bayan tunceli escort bayan bursa escort bayan sivas escort bayan siirt escort bayan şanlıurfa escort bayan bilecik escort bayan samsun escort bayan çanakkale escort bayan istanbul escort bayan ankara escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan antalya escort bayan adana escort bayan kocaeli escort bayan konya escort bayan mersin escort bayan şanlıurfa escort bayan samsun escort bayan diyarbakır escort bayan hatay escort bayan manisa escort bayan balıkesir escort bayan gaziantep escort bayan sakarya escort bayan tekirdağ escort bayan kayseri escort bayan eskişehir escort bayan aydın escort bayan van escort bayan denizli escort bayan kahramanmaraş escort bayan izmit escort bayan trabzon escort bayan adıyaman escort bayan afyon escort bayan erzurum escort bayan ordu escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan malatya escort bayan elazığ escort bayan tokat escort bayan sivas escort bayan muğla escort bayan aksaray escort bayan amasya escort bayan niğde escort bayan batman escort bayan kütahya escort bayan çanakkale escort bayan çankırı escort bayan çorum escort bayan düzce escort bayan hakkari escort bayan edirne escort bayan yozgat escort bayan zonguldak escort bayan bingöl escort bayan yalova escort bayan uşak escort bayan sinop escort bayan şırnak escort bayan rize escort bayan muş escort bayan nevşehir escort bayan osmaniye escort bayan bolu escort bayan mardin escort bayan kırşehir escort bayan kastamonu escort bayan giresun escort bayan kırıkkale escort bayan ısparta escort bayan karabük escort bayan karaman escort bayan kibris escort bayan hatay escort bayan ağrı escort bayan afyon escort bayan antalya escort bayan antalya escort bayan ardahan escort bayan artvin escort bayan ankara escort bayan balıkesir escort bayan bartın escort bayan ankara escort bayan bayburt escort bayan bitlis escort bayan istanbul escort bayan http://www.escortlariyiz.com/ burdur escort bayan