rolex replica watches was captivated with the watchmaking arena paintings .

İTİRAZ EDİLEN FATURANIN İDARİ VE YARGI AŞAMALARI - Adana UlusAdana Ulus

18 Ocak 2022 - 13:03

İTİRAZ EDİLEN FATURANIN İDARİ VE YARGI AŞAMALARI

İTİRAZ EDİLEN FATURANIN İDARİ VE YARGI AŞAMALARI
Son Güncelleme :

11 Ocak 2022 - 14:38

Mal ve hizmet satanlar ile alanlar bedel anlaşmazlığı konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı ve bu amaçla düzenlenen faturalara itiraz edildiği bu itirazların mahkemeler tarafından kabul edilmeleri üzerine arabuluculuk sistemine gittiği bilinmektedir. Bu yazımızda konunun dava edilmesi üzerine tarafların yapacakları işlemler ve yargısal süreç hakkında görüşlerimi açıklayacağım. Bundan sonraki yazımda ise konunun arabulucuya gitmesi ve arabulucu tarafından bir bedel düzeltilmesi yapılıp yapılmaması uygulaması üzerinde duracağım.

FATURA NEDİR?

Vergi Usul Kanununun 229’ncu maddesinde fatura; ‘’satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika’’ olarak tanımlanmıştır. 230’ncu maddesinde ise faturanın şekli, içermesi gereken asgari bilgiler sayılmıştır. 231’nci maddesinde de fatura düzenlenmesinde uyulacak kurallar ve 232’nci maddesinde ise fatura kullanma mecburiyetine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Bu konular bilinen şeyler olduğu için ayrıntısı üzerinde durmuyorum.

e-Fatura uygulaması ise; aynı Kanun’un mükerrer 242’nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan hükmün Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden; düzenlenmesi, müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın, kağıt belge yerine elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren uygulamadır.  

FATURAYA İTİRAZ SÜRESİ VE YETKİLİ MAHKEME

Türk Ticaret Kanunu’nun 21/2’nci maddesi; “Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa içeriğini kabul etmiş sayılır.” Şeklinde düzenlenmiştir. İçerikten amaç; faturanın içeriğindeki bilgiler yani, faturanın içerdiği satılan malın veya alınan hizmetin açıklanması için olabileceği gibi, bu mal veya hizmetin tutarı veya faturanın tarihi ile ilgili de olabilir.

Faturayı alan taraf, sekiz gün içinde faturanın içeriğine itiraz etmişse, fatura içeriğinin önceden yapılmış sözleşmeye uygun olduğunu faturayı düzenleyen tacir ispat etmelidir.

Yasa ile öngörülen 8 günlük itiraz süresinin başlama zamanı tebliğ tarihinden sonraki günden mi, yoksa tebliğin yapıldığı günden mi başlayacağı tartışmalıdır. Uygulamada ve yargıda farklı görüşler olduğu görülmektedir. Bu nedenle dava açmak için süre konusunda daha özenli davranılmalıdır.

Faturaya dayalı alacak davasında öncelikle görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi gerekir. Malın değeri ve hizmetin bedelinin önemi yoktur. Bir alacak davası söz konusudur. Yetkili mahkeme borçlunun yerleşim yeri Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Yetkili olmayan mahkemelere yapılan başvurular görev ve yetkiye bakımından itirazlara neden olmaktadır.

Diğer önemli konu ise; faturanın teslim şeklidir. Eğer kağıt ortamında düzenlenen bir fatura ise bize göre alma haberli (iadeli taahhütlü) olarak gönderilmelidir.

İRSALİYELİ FATURA DÜZENLEMESİNDE İTİRAZ SÜRESİ

İrsaliyeli faturalarda malın tesliminde malın teslim alındığı yerde irsaliyeli faturayı teslim alan tarafından imzalandığı tarih, yasada gösterilen 8 günlük sürenin başladığı tarih olarak kabulü gerekmektedir.

Mal veya hizmet sunanı ile bunları alan arasında yazılı bir sözleşme olabileceği gibi sözleşme, Kanunun 21/3 maddesinde belirtildiği şekilde telefon, telgraf, bilişim teknolojisi aracılığı yani sosyal medya aracılığı ile veya sadece sözlü olarak da kurulabilir.

Yukarıda anlatıldığı üzere taraflar arasında herhangi bir sözleşmenin bulunmaması durumunda, fatura düzenleme bir dolandırıcılık işlemi olduğunun kabulü gerekir.

FATURA MİKTARIA YA DA TAMAMINA İTİRAZDA YAPILACAK İŞLEMLER

Fatura bedelinin tamamının ya da bir kısmının anlaşmazlık konusu olması halinde Vergi Usul Kanunu’nun ispat külfeti, belge düzeni, kayıt zamanı, hesap dönemi ve ispat edici belgeler olarak düzenlenen hükümlerine göre işlem yapılması gerekir.

İşletme kayıtlarında tahakkuka ilişkin bir belge olan faturanın, malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren, bedelin tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, yedi gün içerisinde müşteri yani malı satın alan veya kendisine iş yapılan adına düzenlenmesi ve işlemin taraflarınca fatura muhteviyatı muamelenin yasal süreler dahilinde yasal defterlere intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla da mal ve hizmet sunanın fatura bedelini hasılat kayıtlarına, mal ve hizmet alanın da anılan faturayı gider veya maliyet unsuru olarak defter kayıtlarına intikal ettirmeleri yasal gerekliliktir.

Vergi Usul Kanunu’nda mevzuatta, kâğıt ortamında düzenlenen faturanın fiziki olarak alıcı tarafından alınmamasına/iadesine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Faturaya ilişkin itiraz durumunda uygulamada, esas itibariyle, ilgili dönem yani işlemlerin defterlere kayıt süresi içinde tüm nüshalar ile birlikte fatura iptali ve yeniden fatura düzenlenmesi, harici dönemlerde ise mal iadelerinde iadeye, mal teslimi ve hizmet ifalarında bedelde satıcı aleyhine sonradan meydana gelen değişikliklerde ise bedelin düzeltilmesine yönelik olarak alıcı mükellef tarafından işlemin mahiyetine ilişkin bir açıklamaya yer verilmek ve fatura düzenlenmek suretiyle uygulamada işlem yapılmaktadır.

Dolayısıyla, işlem bedelinin tahsil edilmemesi veya ödenmemesi, bedele itiraz edilmesi ve yargı mercileri nezdinde uyuşmazlık konusu edilmiş olması söz konusu yasal süre içerisinde fatura düzenleme zorunluluğuna etki etmemektedir. Konunun uyuşmazlığa gideceğinin anlaşılması üzerine fatura iptali yoluna gitmek de olanaklı değildir. Vergi hukuku açısından olay ancak, şüpheli alacak karşılığı alacak ayırma ve tahsili mümkün olmaması halinde vazgeçilen alacak olarak işleme tabi tutulmalıdır.

Faturaya itiraz konusunda bu bu kadar açıklamayı yeterli görürüyor bundan sonraki uygulama konusu olabilecek konunun dava konusu edilerek arabulucuya gitmesi halinde düzeltilmiş yeni bedel konusunu vergi hukuku açısından incelemeye çalışacağım.

Buna göre, somut durumda, çeşitli nedenlerle bedele yönelik itiraz neticesinde arabuluculuk müessesi dahilinde anlaşılan/uzlaşılan tutar üzerinden, verilen proje çizim hizmetine ilişkin olarak yeni bir fatura düzenlenmesi mümkün bulunmamakta olup, alıcı tarafından adınıza bedelin düzeltilmesine yönelik olarak düzeltme amaçlı bir faturanın düzenlenmemesi halinde, ilgili dönemde yasal kayıtlara intikal ettirdiğinizi belirttiğiniz söz konusu fatura tutarı ile sulh olunan tutar arasındaki fark için, aşağıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesinde, “Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktır.

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.”  hükümleri yer almaktadır.

Bu madde uygulamasında, bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için alacağın iş ve işletme ile ilgili olması, ticari veya zirai faaliyet sonucu olarak doğmuş bulunması, kazaî bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre alacağın tahsiline olanak kalmadığının anlaşılması gerekmektedir.

ÖRNEK BAZI YARGITAY KARARLARI

Aşağıda bazı Yargıtay karar özetlerinin uygulayıcılara yararlı olması için özetlenerek sunulmuştur.

Faturanın kesinleşmiş ve tarafları bağlayıcı olduğunun kabul edilebilmesi için, fatura konusu işle ilgili yanlar arasında sözleşme yapıldığının yasal delillerle kanıtlanması ve bedeli uyuşmazlık konusu işin de kabul edilebilir yeterlikte iş sahibine teslim edildiğinin yüklenici tarafından kanıtlanmış olması zorunludur. Mahkemenin kabulünde ve somut olayda olduğu gibi, açıklanan koşullar gerçekleşmeden sadece faturanın karşı tarafa tebliğ edilmiş ve itiraz edilmemiş olması yanlar arasında akdi ilişkinin kurulmuş olduğunu, iş bedelinin istenebilir olduğunu kanıtlamaz. (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 7.3.2008 tarih ve E. 2007/2029, K. 2008/1483 sayılı Karaı).

Faturayı alan kimsenin, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde kapsamı hakkında itirazda bulunmaması sonucu fatura kapsamını kabul etmiş sayılabilmesi için faturanın, yanlar arasındaki yazılı sözleşme şartını değiştirecek içerikli olmaması gerekir. (Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 14.2.2007 tarih ve E. 2006/7750, K. 2007/882 sayılı Kararı).

Davalı alım satım ilişkisini kabul etmemektedir. Bu nedenle davacının fatura deliline dayanabilmesi için, faturada yazılı malı davalıya teslim ettiğini, bu teslimin borç doğurucu sözleşmesel hukuki bir ilişki sonucu olduğunu, faturanın da bu ilişki sonucu düzenlenmiş olduğunu genel ispat kurallarına göre (yemin teklifi dahil) kanıtlaması gerekir. Çünkü tebliğ edilen faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmemiş olması hali, faturada yazılı malın alıcıya teslim edildiğini göstermez, bu sadece malın fiyat ve adedi yönünden içeriğini kabul anlamına gelir. (Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 6.10.2005 trih ve  E. 2005/8385, K. 2005/9627 sayılı Kararı).

Sabri Arpaç

sabriarpacymm@gmail.com

EN ÇOK KAZANANLAR

 • EMNIS28.62 9.99%
 • IZTAR23.06 9.81%
 • KRSTL5.21 9.00%
 • TSPOR7.06 8.78%
 • DARDL4.05 7.43%

EN ÇOK KAYBEDENLER

 • AKFGY7.19 -9.90%
 • PKENT331.80 -9.25%
 • DOBUR97.40 -5.44%
 • PRKAB53.20 -5.00%
 • KUYAS5.39 -4.26%

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

 • THYAO28.14 -0.50%
 • GARAN11.98 -0.08%
 • KRDMD12.88 0.94%
 • YKBNK4.05 0.50%
 • AKBNK7.74 -0.13%

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

DÖVİZ KURU

BIST100 2.079.42 % -0,30
DOLAR 13.5345 % 0,72
EURO 15.4174 % 0,54
BITCOIN 41.769.52 % 0,06
ÇEYREK ALTIN 1.289.92 % 0,36
GRAM ALTIN 790.84 % 0,02
http://www.kadinescort.net/ http://www.ddtshanghaiescort.com Sakarya escort Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Konya escort Sakarya escort Samsun escort Kocaeli escort Kayseri escort İzmir escort Hatay escort Gaziantep escort Diyarbakır escort Ankara escort Adana escort Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Balıkesir escort Çanakkale escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Kahramanmaraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sinop escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Iğdır escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Kahramanmaraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son
alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydin escort mugla escort tekirdag escort manisa escort balikesir escort trabzon escort elazig escort ordu escort kütahya escort isparta escort rize escort maras escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort sanliurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kirsehir escort karaman escort kirikkale escort bolu escort amasya escort nigde escort usak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Ankara escort Bursa escort Antalya escort Kocaeli escort İzmir escort Konya escort Diyarbakır escort Samsun escort Mersin escort Hatay escort Malatya escort Muğla escort Tekirdağ escort Kütahya escort Aydın escort Manisa escort Trabzon escort Balıkesir escort Afyon escort Sivas escortÇanakkale escort Isparta escort Yalova escort Giresun escort Kahramanmaraş escort Şanlıurfa escort Ordu escortTokat escort Yozgat escort Çorum escort Erzurum escort Elazığ escort Aksaray escort Kastamonu escort Kırklareli escort Rize escort Kırıkkale escort Burdur escort Karabük escort Kırşehir escort Bilecik escort Niğde escort Amasya escortUşak escort Edirne escort Sinop escort Düzce escort Erzincan escort Karaman escort Osmaniye escortadana escort adiyaman escort afyon escort agri escort aksaray escort amasya escort ankara escort ardahan escort artvin escort aydin escort balikesir escort bartin escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingol escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort canakkale escort cankiri escort corum escort denizli escort diyarbakir escort duzce escort edirne escort elazig escort erzincan escort erzurum escort eskisehir escort gaziantep escort giresun escort gumushane escort hakkari escort hatay escort igdir escort isparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaras escort karabuk escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kirikkale escort kirklareli escort kirsehir escort kocaeli escort konya escort kutahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort mugla escort mus escort nevsehir escort nigde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort sanliurfa escort sinop escort sivas escort tekirdag escort tokat escort trabzon escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort