Hotivi

Taşeron çalışanları kadroya alınsın - Adana UlusAdana Ulus

20 Haziran 2021 - 03:50

Taşeron çalışanları kadroya alınsın

Son Güncelleme :

05 Temmuz 2013 - 11:56

gurseltekin_chpistCHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 1.7 milyondan fazla taşeron çalışanını ilgilendiren Kanun Teklifini TBMM’ne sundu. Tekin’in önerisi TBMM’de kabul edilirse AKP iktidarı döneminde sayıları her geçen gün artan taşeron çalışanları işçi kadrosuna alınacak.

Gürsel Tekin, TBMM Başkanlığı’na “Kamu Kurum ve kuruluşlarında taşeron firmalar aracılığıyla istihdam edilen işçilerle geçici personelin memur ya da sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi için kanun teklifi  verdi. Tekin, Kanun teklifinin gerekçesini şöyle açıkladı:

1.7 MİLYONU AŞKIN TAŞERON ÇALIŞANI VAR

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir 1,7 milyon işçiyi kapsayan taşeron sistem ile ilgili düzenlemeler üzerinde çalıştığını, taşeron işçilerin tüm sorunlarına çare bulunacağı yönündeki haberleri kamuoyu ve bizler yakından izlemekteyiz.

Taşeronluk, iş cinayetlerini, eksik ücretleri, yatmayan maaşları, ödenmeyen sigorta primlerini, kullandırılmayan ücretli izinleri, yasal çalışma sürelerinin çok üzerinde ücretsiz çalışma sürelerini temsil etmektedir

AKP İKTİDARINDA 4 KAT ARTTI

Bakanlığınız verilerine göre taşeron işçi sayısı AKP hükümeti döneminde 4 kat artarak 1,7 milyonu geçmiş, taşeron işçilerin yıllık izin, kıdem tazminatı, fazla mesai, sendika hakları taşeron şirketler tarafından girdi çıktı oyunları ile gasp edilmekte, iktidarınız da bu durumu sessizce izlemektedir. Yıllardır yapılmayan yasal düzenlemeler ve artan taşeron işçi sayısı, Ucuz, güvencesiz ve geçici çalışmayı, bilinen adıyla taşeronluğu kurumsallaştırmaya dönük çalışmalarınız hızla devam etmektedir.

Şimdi taşeron işçinin zaten iş kanununda var olan fakat taşeron düzeni içerisinde kullanması fiilen imkânsız hale getirilen haklarını kullanabilmesi için yasal düzenleme yapılacağı iddia edilmekte, bu hakların gaspı yerleşik yasal düzenleme haline getirilmek istenmektedir. Taşeronluk ile ilgili yapılmak istene düzenlemelerin temel amacı, taşeronluğu yardımcı işler ve asıl işlerin bir bölümü için tanımlayan sınırlandırmayı ortadan kaldırarak, bütün işçileri taşeron işçisi haline getirecek bir düzenlemeyi hayata geçirmektir.

Nerdeyse Cumhuriyetin kuruluşundan beri her işçinin hakkı olan kıdem tazminatını sanki yeni bir hakmış gibi taşeron işçiye verileceğinin duyurulması, taşeron işçilerinin yasal olarak zaten var olan haklarının uygulanmaması gerekçe gösterilmektedir. Taşeron sistemi, işverenler tarafından emek maliyetlerini aşağıya çekmek, işçi ile ilgili sorumluluklardan kaçmak amacıyla oluşturulmuş, kuralsızlığın, esnekliğin, güvencesizliğin zeminidir. En büyük işveren olarak devletin ve özel şirketlerin hızla taşeron sistemine yönelmelerinin nedeni budur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tarafından alt işverende çalışan işçilerin sorunlarını çözmek gerekçesi ile başlatıldığı kamuoyuna duyurulan çalışmalar, bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından köleliğe benzetilen taşeron işçiliğini yaygınlaştırma amacı taşıdığı aşikârdır.

Çalışma yaşamı içerisinde, hukuksuzluğun, örgütsüzlüğün, güvencesizliğin en çok yaşandığı alan olan taşeron işçiliği bir an önce ülke gündeminden çıkarmalı ve bu kanunsuzluğa dur demeliyiz.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23.maddesinde de açıkça ifade edildiği üzere; herkesin adaletli ve elverişli koşullarda çalışma hakkı, eşit iş için eşit ücret hakkı ve herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücret hakkı bulunmaktadır. İstihdamda aynı işi yapan personele aynı ücretin verilmesi ve meslekte ayrımcılığın ortadan kaldırılması en önemli çalışma olacaktır.

Tüm çalışanların sendikalaşmasının önü açılmalı, sendikalaşma kolaylaştırılmalı ve özendirilmelidir. Sendikalar siyasi iktidarın isteklerine göre değil, emekçilerin, çalışanların haklarını koruyabilecek şekilde serbest ve özgür yapılanabilmelidir. Kamu da sözleşmeli çalışmanın yarattığı güvencesizliğe ve aynı işi yapanların 4/B, 4/C gibi değişik statülerde çalıştırılmasından doğan haksızlığa son verilmelidir. İnsan haklarına, iş ve sosyal güvenlik hukukuna aykırılık oluşturan taşeron işçiliğinin tamamen kaldırılması sözleşmeli, 4/B, 4/C, geçici işçi gibi güvencesiz çalışma sistemine son verilmelidir”

Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde, aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden birçok farklılık bulunmaktadır. Bu durum Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gibi, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilemektedir.

Bu itibarla, kamuda geçici personel pozisyonlarında çalışanlar ile geçici, mevsimlik ve taşeron işçisi olarak çalışanların memur veya sürekli işçi kadrolarına atanması gerekmektedir.”

TEKİN’İN KANUN TEKLİFİ TAŞERONU YASAKLIYOR

MADDE 1-Bu kanun teklifi ile kamu hizmetlerinin gerektiği tüm işlerde taşeron firmaların yasaklanması amaçlanmış bu işlerde ,taşeron firmalarda çalıştırılan işçilerin,sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi öngörülmektedir.Anayasamızın 128. Maddesinde “Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduklarını kamu hizmetlerinin gerektirdiği  asli ve sürekli görevler,memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” hükmü yer almaktadır.Kit,  belediye gibi kamu hizmeti görülen yerlerde çalışan işçi(mevsimlik),sözleşmeli personel statüsünde çalışanlara kadro verilerek güvenceli olarak çalışmaları öngörülmüştür.

MADDE2- Devlet memurları kanununa eklenen  geçici madde ile,geçici işciler,mevsimlik işçiler,taşeron  işçiler,4/C personeli,özel kanunlarla belirlenmiş sözleşmeli personelinin memur ve kadrolu işçi statüsüne atanarak kamuda çalışanlar arasında yaşanan adaletsizliğe ve ayrımcılığı son verilmesi amaçlanmştır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

takipçi satın al